Termeni și condiții

 

1. Informatii despre website

Webite-ul www.club.greenfieldresidence.ro este proprietatea firmei Impact Developer & Contractor SA persoana juridica romana, avand sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, sectorul 1, cod postal 077190, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, Cod Unic de Inregistrare 1553483, cont nr. RO83BTRL05001202G09191XX, deschis la Banca Transilvania va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului club.greenfieldresidence.ro site-ul dedicat Wellness Club By Greenfield în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul abonării la comunicările comerciale dorește să vă aducă la cunoștință modul în care sunt prelucrate aceste date.

Pentru scopul abonării la comunicările comerciale si primiriii de informatii din partea Wellness Club By Greenfield pot fi implicați alți operatori, respectiv alte societăți afiliate Grupului Impact Developer & Contractor SA si anume Actual Invest House SRL, societatea care opereaza Wellness Club By Greenfield.

 

2. Acceptare termeni și condiții

Accesul dvs. și utilizarea site-ului www.club.greenfieldresidence.ro se supune prezenţilor Termeni și Condiții şi presupune însuşirea şi acceptarea acestora, ca atare. Dacă nu acceptați Termenii și Condițiile atunci trebuie să încetați utilizarea website-ului imediat.

Nu veți folosi acest website în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii și Condițiile care urmează. Acești termeni se completează după caz, cu contractele de membru. Contractarea serviciilor se realizează la distanță prin intermediul mijloacelor on-line și prin efectuarea de plăți, după agrearea contractului de membru. Modelul contractului de membru, îl regăsiți […]

 

3. Date cu caracter personal

Suntem operator de date cu caracter personal. Completarea datelor personale pe acest site reprezintă acordul dumneavoastră ca acestea să intre în baza de date a Wellness Club By GREENFIELD şi ca Wellness Club By GREENFIELD să prelucreze datele personale conform prevederilor legislaţiei naţionale şi europene referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Prin prisma colaborării Wellness Club By GREENFIELD cu UPFIT SRL şi Netopia, în scopul administrării contului și efectuării plăților, datele dvs. personale sunt transmise către aceste societăţi şi încercăm să ne asigurăm că acestea  solicită doar datele necesare şi că le protejează.

Dintre datele cu caracter personal prelucrate de către Wellness Club By GREENFIELD următoarele sunt procesate (accesate, criptate, analizate, transmise, stocate în format criptat)  prin Upfit.cloud numele de familie și prenumele; adresa e-mail (de logare în contul de Membru); sex; data nașterii; adresa de domiciliu, inclusiv oraș; cod client; calitatea de membru al clubului de fitness; statusul de Membru activ/Membru inactiv; numărul de telefon mobil; poza membrului; clasa rezervată/anulată; confirmarea participării/prezentării membrului la clasa rezervată; log privind activitatea efectuată de membru; log al vizitelor efectuate de membru (nume, prenume data, ora vizitei).

 

Semnificația unor termeni:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă, după caz o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământul” persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

De asemenea, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aferente contractului încheiat cu dvs. şi/sau pentru îndeplinirea obligaţiilor legale datele dvs, cu caracter personal vor putea fi transmise şi către alţi parteneri contractuali, afiliaţi, auditori, consultanţi sau către autorităţi şi instituţii publice

Conform Regulamentului 2016/679/UE, aveţi o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile vă prelucrează datele cu caracter personal, respectiv:

  • dreptul de a fi informat – aveţi dreptul să aflaţi exact care din datele dvs. personale există în baza noastră de date;
  • dreptul la acces – aveţi dreptul să primiţi de la noi, în mod gratuit, o copie a datelor personale pe care le avem în baza noastră de date;
  • dreptul la rectificare – aveţi dreptul să ne soliciți să vă modificăm sau să vă completăm datele personale pe care le avem în baza noastră de date;
  • dreptul la portabilitate – aveţi dreptul să ne solicitaţi datele dvs. personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator;
  • dreptul de opoziție – vă puteţi opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai;
  • dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – ne puteţi solicita ştergerea datelor dvs. personale din baza noastră de date în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-aţi retras consimțământul de prelucrare și nu sunt temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs., datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.;
  • dreptul la restricționarea prelucrării – aveţi dreptul să restricționaţi sau să blocaţi modul în care procesăm datele dvs. personale;
  • dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – ne puteţi solicita să nu prelucrăm datele dvs. personale prin mijloace automatizate;
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - www.dataprotection.ro.

Vă puteţi exercita aceste drepturi prin completarea formularului de cerere aflat pe site-ul nostru.

Wellness Club By GREENFIELD va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

Celelalte persoane care accessează site-ul nostru nu pot avea access la informaţiile dvs., decât dacă alegeţi acest lucru. Datele cu caracter personal nu vor fi făcute publice către terţe părţi fără acceptul dvs. exprimat expres în acest sens.

Pentru orice probleme, întrebări sau nemulţumiri referitoare la modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal ne puteţi trimite un e-mail la adresa dpo@upfit.cloud...precum și la adresa ….@ SPA…

Totodată, ne angajăm să folosim toate măsurile tehnice și organizatorice care ne stau la dispoziție pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal, protejarea acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor.

 

4. Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

Wellness Club By GREENFIELD își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge temporar/permanent în orice moment website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa în prealabil, modificările urmând să intre în vigoare din momentul publicării pe website-ul nostru www.club.greenfieldresidence.ro.

În cazul în care veţi continua să folosiţi site-ul nostru şi după revizuire înseamnă că aţi acceptat pe deplin Termenii si Condiţiile, inclusiv modificările intervenite.

 

5. Link-uri către website-urile terţilor

Website-ul poate include linkuri către website-urile terților, care sunt controlate și conduse de alții. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acelui website, iar dvs. luați cunoștință de acest aspect și sunteți conștienți de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

 

6. Copyright

Drepturile asupra Proprietății Intelectuale din pagina noastră și asupra materialelor din acesta sau accesibile prin acesta aparțin IMPACT Developer & Contractorsi sunt incluse cu permisiunea proprietarului respectiv. Website-ul, materialele de pe website sau cele accesibile prin acesta și Drepturile asupra Proprietății Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licențiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru și cu scopul legat de accesarea și utilizarea acestui website).